PERSUASIVE PRESENTATION AND NEGOTIATION PATHWAY

เสริมสร้างทักษะของการสื่อสาร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเจรจา

เวลาเรียนทั้งหมด 30 ชั่วโมงประกอบด้วย 4 รายวิชา 14 บทใหญ่ 59 คลิปย่อย 7 กิจกรรมเสริมบทเรียน วิดีโอสั้น กระชับ ตรงประเด็น พร้อมวิดีโอ Scenario สุดล้ำไม่เหมือนใคร
Pathway Learningเนื้อหาหลักสูตรเริ่มจากทฤษฎีและฝึกทักษะการปฏิบัติ จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง
Pathway Assistantผู้เชี่ยวชาญที่ให้ความช่วยเหลือ ทางด้านการเรียน 7 วันต่อสัปดาห์ (9:00-21:00 น.)
รับใบประกาศนียบัตรผ่านการรับรองจากสถาบันการศึกษาอันมีชื่อเสียงอันดับหนึ่งของประเทศไทย
สมัครเรียน

ราคา 5,500 บาท
จำกัดระยะเวลาเรียน 3 เดือน


PERSUASIVE PRESENTATION AND NEGOTIATION PATHWAY

เสริมสร้างทักษะของการสื่อสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเจรจา

ราคา
5,500 บาท

จำกัดระยะเวลาเรียน
3 เดือน

เวลาเรียนทั้งหมด 30 ชั่วโมงประกอบด้วย 4 รายวิชา 14 บทใหญ่ 59 คลิปย่อย 7 กิจกรรมเสริมบทเรียน วิดีโอสั้น กระชับ ตรงประเด็น พร้อมวิดีโอ Scenario สุดล้ำไม่เหมือนใคร
Pathway Learningเนื้อหาหลักสูตรเริ่มจากทฤษฎีและฝึกทักษะการปฏิบัติ จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง
Pathway Assistantผู้เชี่ยวชาญที่ให้ความช่วยเหลือ ทางด้านการเรียน 7 วันต่อสัปดาห์ (9:00-21:00 น.)
รับใบประกาศนียบัตรผ่านการรับรองจากสถาบันการศึกษาอันมีชื่อเสียงอันดับหนึ่งของประเทศไทย

สมัครเรียน

รายละเอียดหลักสูตร


Course 1 : Intro to Social Psychology for Business Communication


เรียนรู้การสื่อสารของมนุษย์ในเชิงธุรกิจ ลักษณะขององค์กรธุรกิจ โดยเฉพาะหลักในการโน้มน้าวใจ และการมีอิทธิพลต่อ พฤติกรรมของผู้รับสาร รวมถึงการทำ ความเข้าใจเกี่ยวกับอวัจนภาษาต่างๆ อาทิ การแต่งกาย ท่าทาง สีหน้า น้ำเสียง เป็นต้น

Course 1 : Intro to Social Psychology for Business Communication


เรียนรู้การสื่อสารของมนุษย์ในเชิงธุรกิจ ลักษณะขององค์กรธุรกิจ โดยเฉพาะหลักในการโน้มน้าวใจ และการมีอิทธิพลต่อ พฤติกรรมของผู้รับสาร รวมถึงการทำ ความเข้าใจเกี่ยวกับอวัจนภาษาต่างๆ อาทิ การแต่งกาย ท่าทาง สีหน้า น้ำเสียง เป็นต้นสร้างเทคนิค เรียนรู้หลักการ เพื่อสร้างโอกาสให้กับทุกความเป็นไปได้

การนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพเป็นอย่างไร

การทำให้เกิดการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพได้นั้น จะต้องมีหลักในการจัดเตรียมโครงสร้าง องค์ประกอบ ขั้นตอน เทคนิคการอุปมาและการเปรียบเทียบ การเลือกใช้ภาษาและอวัจนภาษาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการนำเสนออย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงการออกแบบและเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมในการนำเสนอ จึงจะสามารถทำให้การนำเสนอนั้น ๆ เกิดประสิทธิผลสูงสุด

ทักษะการเจรจาต่อรองให้เกิดประโยชน์

การที่จะให้การเจรจาต่อรองเกิดผลสำเร็จนั้น จะต้องมีการเตรียมความพร้อมทางด้านกลยุทธ์ก่อนที่จะมีการเจรจาต่อรองเกิดขึ้น รวมถึงจะต้องเรียนรู้กระบวนการและเทคนิคที่ใช้ระหว่างการต่อรอง เพื่อสร้างผลประโยชน์สูดสุดสําหรับทุกฝ่าย อีกทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้เเก่ทีมงาน และส่งเสริมแนวทางกลยุทธ์ให้กับองค์กรอีกด้วย


ผู้เรียนสามารถเริ่มเรียนได้ ตั้งแต่การชำระเงินเสร็จสิ้น โดยจะมีเวลาเรียน 3 เดือน โดยผู้เรียนสามารถ เรียนรู้ ฝึกฝน ทบทวน และทำแบบทดสอบ (Pretest / Posttest / Quiz และ Pathway Test) ให้ครบเวลาใดก็ได้ภายใน 3 เดือนนั้น


เมื่อสอบ Pathway Test เสร็จและสิ้นสุดระยะเวลา 3 เดือนหลังจากการชำระเงิน ทางคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องจะอนุมัติประกาศนียบัตรอย่างเป็นทางการ พร้อมลงลายนาม หลังจากนั้นผู้เรียนจะสามารถรับประกาศนียบัตรได้ในรูปแบบไฟล์ โดยสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ www.chulamoocachieve.com

OUR INSTRUCTORS
อาจารย์ผู้สอนรายวิชา

ศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์
Prof.Dr.Parichart Sathapitanont
คณบดี
คณะนิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.ดร.กิตติคุณ ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร์
Prof.Dr.Kittikun Sakda Punnengpetch
ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง
คณะนิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.สุกัญญา สมไพบูลย์
Asst.Prof.Dr.Sukanya Somphaiboon
ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง
คณะนิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.สมิทธิ์ บุญชุติมา
Assoc.Prof.Dr.Smith Bunchutima
ภาควิชาการประชาสัมพันธ์
คณะนิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.ธีรดา จงกลรัตนาภรณ์
Asst.Prof.Dr.Theerada Jongkolrattanaporn
ภาควิชาการประชาสัมพันธ์
คณะนิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.ประภัสสร จันทร์สถิตย์พร
Asst.Prof.Dr.Prapassorn Chansathitporn
ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง
คณะนิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์
Prof.Dr.Parichart Sathapitanont
คณบดี
คณะนิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.ดร.กิตติคุณ ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร์
Prof.Dr.Kittikun Sakda Punnengpetch
ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง
คณะนิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.สุกัญญา สมไพบูลย์
Asst.Prof.Dr.Sukanya Somphaiboon
ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง
คณะนิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.สมิทธิ์ บุญชุติมา
Assoc.Prof.Dr.Smith Bunchutima
ภาควิชาการประชาสัมพันธ์
คณะนิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.ธีรดา จงกลรัตนาภรณ์
Asst.Prof.Dr.Theerada Jongkolrattanaporn
ภาควิชาการประชาสัมพันธ์
คณะนิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.ประภัสสร จันทร์สถิตย์พร
Asst.Prof.Dr.Prapassorn Chansathitporn
ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง
คณะนิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


FAQ
คำถามที่พบบ่อยCONTACT US
ติดต่อเรา

ฝ่ายนำเสนอการเรียนรู้
Achieve Sales

[email protected]


ฝ่ายดูแลผู้เรียน
Achieve Support

[email protected]


LINE Official

@achieveplus

Facebook Page:

CHULA MOOC Achieve