DATA SCIENCE PATHWAY

พัฒนาทักษะ ก้าวทันโลกแห่งข้อมูล
ก้าวหน้าในโลกดิจิทัล

หลักสูตรอบรมรวม 30 ชั่วโมงประกอบด้วย 4 รายวิชา 34 บทใหญ่ 96 คลิปย่อย วิดีโอสั้น กระชับ ตรงประเด็น
Pathway Learningเนื้อหาหลักสูตรเริ่มจากทฤษฎีและฝึกทักษะการปฏิบัติ จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง
Pathway Assistantผู้เชี่ยวชาญที่ให้ความช่วยเหลือ ทางด้านการเรียน 7 วันต่อสัปดาห์ (9:00-21:00 น.)
รับใบประกาศนียบัตรผ่านการรับรองจากสถาบันการศึกษาอันมีชื่อเสียงอันดับหนึ่งของประเทศไทย
สมัครเรียน

ราคา 5,500 บาท
จำกัดระยะเวลาเรียน 3 เดือน


DATA SCIENCE 2019
PATHWAY

พัฒนาทักษะ ก้าวทันโลกแห่งข้อมูล ก้าวหน้าในโลกดิจิทัล

ราคา
5,500 บาท

จำกัดระยะเวลาเรียน
3 เดือน

หลักสูตรอบรมรวม 30 ชั่วโมงประกอบด้วย 4 รายวิชา 34 บทใหญ่ 96 คลิปย่อย วิดีโอสั้น กระชับ ตรงประเด็น
Pathway Learningเนื้อหาหลักสูตรเริ่มจากทฤษฎีและฝึกทักษะการปฏิบัติ จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง
Pathway Assistantผู้เชี่ยวชาญที่ให้ความช่วยเหลือ ทางด้านการเรียน 7 วันต่อสัปดาห์ (9:00-21:00 น.)
รับใบประกาศนียบัตรผ่านการรับรองจากสถาบันการศึกษาอันมีชื่อเสียงอันดับหนึ่งของประเทศไทย

สมัครเรียน

รายละเอียดหลักสูตร


Course 1 : Competing in a Data-Driven World Understand and Know-How


เปลี่ยนโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูลให้เป็นโลกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เพื่อให้องค์กรเป็นผู้ชนะในโลกแห่งการแข่งขันนี้ รายวิชานี้จะให้มุมมอง แบบองค์รวม นําเสนอ Best Practices รวมถึงกรณีศึกษาต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียน เข้าใจและรู้วิธีที่จะนำ Data ไปปฏิบัติงานจริง

Course 1 : Competing in a Data-Driven World Understand and Know-How


เปลี่ยนโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูลให้เป็นโลกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เพื่อให้องค์กรเป็นผู้ชนะในโลกแห่งการแข่งขันนี้ รายวิชานี้จะให้มุมมอง แบบองค์รวม นําเสนอ Best Practices รวมถึงกรณีศึกษาต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียน เข้าใจและรู้วิธีที่จะนำ Data ไปปฏิบัติงานจริงเรียนรู้การจัดการกับข้อมูลมหาศาล เพื่อความก้าวหน้าในโลกดิจิทัล

DATA SCIENCE คืออะไร

Data Science หรือ วิทยาศาสตร์ข้อมูล คือศาสตร์แห่งการเก็บรวบรวม จัดการ วิเคราะห์ และเปลี่ยนแปลงข้อมูลอันมหาศาล ไปสู่ความรู้อันมีคุณค่า ที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อีกมากมาย ซึ่งสำคัญมากต่อการพัฒนา ธุรกิจที่มีความเป็นดิจิทัลในปัจจุบัน เพราะข้อมูลเชิงลึกที่ได้มาจะสามารถช่วยเราในการตัดสินใจหรือวางแผนอนาคตได้

ประโยชน์ของ DATA SCIENCE

ข้อมูลมหาศาลจะมีประโยชน์อย่างมากต่อทุกสายอาชีพ หากนำมารวบรวม วิเคราะห์ จัดการอย่างเป็นระบบ ก็จะสามารถนำข้อมูลมาใช้วางแผนการทำงานในอนาคตได้ ตัวอย่างเช่น เจ้าของธุรกิจสตาร์ทอัพ, นักธุรกิจองค์กร, นักการตลาด, นักเศรษฐศาสตร์, เกษตรกร, ดีไซน์เนอร์ เป็นต้น
**สำหรับผู้เรียนที่มีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การเขียนโปรแกรมอยู่แล้ว Pathway นี้ จะช่วยทบทวนความรู้และพัฒนาทักษะ รวมถึงการนำไปใช้ได้จริงในโลกของการทำงาน


ผู้เรียนสามารถเริ่มเรียนได้ ตั้งแต่การชำระเงินเสร็จสิ้น โดยจะมีเวลาเรียน 3 เดือน โดยผู้เรียนสามารถ เรียนรู้ ฝึกฝน ทบทวน และทำแบบทดสอบ (Pretest / Posttest / Quiz และ Pathway Test) ให้ครบเวลาใดก็ได้ภายใน 3 เดือนนั้น


เมื่อสอบ Pathway Test เสร็จ ผู้เรียนจะสามารถรับประกาศนียบัตรได้ในรูปแบบไฟล์อัตโนมัติ โดยสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ www.chulamoocachieve.com/dashboard

OUR INSTRUCTORS
อาจารย์ผู้สอนรายวิชา

ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ หนูไพโรจน์
Asst.Prof.Dr.Natawut Nupairoj
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ดร.วัชรา จันทาทับ
Dr.Wachara Chantatub
ภาควิชาสถิติ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.ดร.ประภาส จงสถิตย์วัฒนา
Prof.Dr.Prabhas Chongstitvatana
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.อติวงศ์ สุชาโต
Assoc.Prof.Dr.Atiwong Suchato
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.เกริก ภิรมย์โสภา
Assoc.Prof.Dr.Krerk Piromsopa
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.วีระ เหมืองสิน
Asst.Prof.Dr.Veera Muangsin
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.สุกรี สินธุภิญโญ
Asst.Prof.Dr.Sukree Sinthupinyo
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.พีรพล เวทีกูล
Asst.Prof.Dr.Peerapon Vateekul
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ หนูไพโรจน์
Asst.Prof.Dr.Natawut Nupairoj
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ดร.วัชรา จันทาทับ
Dr.Wachara Chantatub
ภาควิชาสถิติ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.ดร.ประภาส จงสถิตย์วัฒนา
Prof.Dr.Prabhas Chongstitvatana
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.อติวงศ์ สุชาโต
Assoc.Prof.Dr.Atiwong Suchato
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.เกริก ภิรมย์โสภา
Assoc.Prof.Dr.Krerk Piromsopa
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.วีระ เหมืองสิน
Asst.Prof.Dr.Veera Muangsin
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.สุกรี สินธุภิญโญ
Asst.Prof.Dr.Sukree Sinthupinyo
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.พีรพล เวทีกูล
Asst.Prof.Dr.Peerapon Vateekul
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


FAQ
คำถามที่พบบ่อยCONTACT US
ติดต่อเรา

ฝ่ายนำเสนอการเรียนรู้
Achieve Sales

[email protected]


ฝ่ายดูแลผู้เรียน
Achieve Support

[email protected]


LINE Official

@achieveplus

Facebook Page:

Achieve.Plus